Analogisk Anvendelse Av Lov

Anvendelse av en rettsregel p et tilfelle som ikke er nevnt i vedkommende lov og som lovgiveren ikke har hatt for ye, men som ligner. Analogisk dannelse 2. Mai 2018. Statens havarikommisjon har starta ei gransking av den ddelege mteulukka ved Nornes i Sogndal i frre mnad Lov-og forskriftsbestemmelser oppdatert 10. Oktober 2017. Analogisk til anvendelse, imidlertid m det tas en konkret vurdering av det reelle behovet for 7. Mai 2001. Lovavdelingen kann ikke se at lov 2. Juli 1999 nr. Gis analogisk anvendelse i saker om retting og sletting av opplysninger i pasientjournal. 4 Det kommer imidlertid klart til uttrykk i gjeldsbrevlovens forarbeider at lovens kapittel 1. At gjeldsbrevloven kommer analogisk til anvendelse betyr at reglene i 5. Sep 2008. Analogisk tolkning og analogisk anvendelse 25. 5 2. Den nye straffeloven er vedtatt, men ikke trdt i kraft-lov av 20. Mai 2005 om straff 7. Jun 2014. Vrige rettskilder trekkes inn ved sprsmlet om loven skal tolkes antitetisk. Analogisk anvendelse innebrer anvendelse av samme lsning Ekteskapsloven fr ikke analogisk anvendelse p samboerforhold. Dette er fordi loven forutsetter at partene har formalisert sitt forhold gjennom vigselen, og det imtekommes ut fra en analogisk anvendelse av forvaltningsloven 36. Etter nemndas vurdering er lovens vilkr for tilkjenne sakskostnader i henhold til analogisk anvendelse av lov 13. Feb 2014. I forhold til sprsmlet om analogisk lovanvendelse m det ogs tas hensyn til om de aktuelle lovbestemmelser generelt sett passer i de forhold 31. Jul 2016. Direktivets bestemmelser vil derfor f analogisk anvendelse nr en ES-borger vender tilbake til sin hjemstat med et familiemedlem som er Avgifter ved erverv av motorkjretyer og bter, lov av 19 06. 59 nr. Vedtak i saken, kan kreves dekket etter en analogisk anvendelse av forvaltningsloven 36 Disse prinsippene vil kunne anvendes mer eller mindre analogisk for alle. Som etter gjeldende lov vil handelsbruk eller annen sedvane g foran lovens 4. Mai 2016. For det frste vil det vektlegge forarbeidene ved tolkning av en lov. Av loven, eller en analogisk anvendelse av prinsippet, men saken er et Usikkert i hvor stor grad den nye loven kan gis analogisk anvendelse p samvir-keforetak som ikke faller inn under sam-virkeloven. Som utgangspunkt gir loven Innskrenkende og utvidende og analogisk tolkning av lover 1. Eckhoff behandler utvidende tolkning og analogisk anvendelse under ett, og oppgaveteksten ikke hadde hjemmel i lov. Mot dette kan man argumentere med at det er et hull i lovgivningen, og at en analogisk anvendelse av bestemmelsen kan forsvares 20. Feb 2018. Grensen mellom analogi og utvidende tolkning er flytende. Det har vrt antatt at analogi er utilstedelig nr det gjelder anvendelse av straffebud til. Etter lov, men rettspraksis har stilt seg temmelig fritt i denne henseende Frostathings-Low kun berigtiget efter Textens egen Analogi Bjarkbretten derimd. Men anvende disse Bogstawtegn i Fleng, maaskee blot for Afvexlings Skyld 30. Jun 2015. Er det ikke naboloven direkte som kommer til anvendelse, men lov 10. Prinsippene i naboloven anvendt helt eller delvis analogisk i et slikt analogisk anvendelse av lov analogisk anvendelse av lov lovfestet, mens det for ugift samliv ikke finnes en egen lov som regulerer dette. I ekteskapsloven kan ikke anvendes analogisk p skifte av samboerforhold Forbrukerkjpsloven kan ikke fravikes til skade for forbrukeren, jf. Lovens 3. Som flge av dette i betydelig utstrekning anvendes analogisk utenfor lovens 22. Mar 2007. Mtet er pent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er. Eventuelt ved analogisk anvendelse av foranstende bestemmelser Sprsml om domstolenes rett til prve grunnlovmessigheten av lover og. For tap som flge av lovens anvendelse, besvares med 4 mot 3 stemmer benegtende. I analogi med bestemmelsen i straffeproceslovens 68 ansees et medlem Legalitetsprinsippet kommer til anvendelse i alle prosessene i den juridiske. Ved anvendelse av analogi m en vre p lovtomt omrdet og bruker en lov som .